מכרז פנימי/פומבי בודקת היתרים וקבלת קהל / ועדה לתכנון ובניה גליל מרכזי