הודעה על דחיית מועדי הגשה הבהרות והצעות למכרז יועמ"ש ותובע הוועדה

תאריך: 16/05/2019