הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
ועדה לתכנון ובניה – גליל מרכזי - דף הבית
1

טפסים ונהלים

​​​ טפסי רישוי

  
בקשה למידע תכנוני
הצהרת מהנדס
התחייבות להריסה
ויתור מאבא לבן לאתר
ויתור על שטח לדרך
טפסים 9 - 10
נוהל תיקים ובקשות לעריכת שומות היטל השבחה יולי 2019
קבלן רשום
תצהיר פרסום
בקשה להקלות
הודעה על תקנה 36 ב איחוד וחלוקה
הודעה על תקנה 36 ב היתר בניה
הודעה תקנה 36 ד2
טופס בקשה להעברה בטאבו
תצהיר בעל המקרקעין פטור 19ג1
תצהיר יידוע בעלים
תצהיר לדחיית היטל השבחה
תצהיר מבקש מטעם בעל המקרקעין פטור 19ג1
מבקש מטעם בעל המקרקעין פטור 19ג2
תצהיר עורך בקשה
תצהיר עורך הבקשה על פתיחת בקשה זהה לרישוי זמין
פטור מהיתר
הנחיות להגשת בקשות בניה
הנחיות-רישוי-הכבאות-וההצלה-בתים-פרטים
נוהל עבודה והגשה של תכניות לאיחוד וחלוקה
הצהרת העורך בדבר העדר צורך התייעצות עם רשות הכבאות
הצהרת עורך הבקשה אישור היתר
הצהרת עורך הבקשה גמר היתר
תצהיר מתכנן בריכה
תצהיר עורך בקשה על הקיים בבקשה לתוספת ושינויים
1 - 30הבא

טפסי פיקוח

  
בקשה לטופס 4_1
הנחיות ועדה לאישור תחילת עבודות
טופס 1 -בקשה לאישור תחילת עבודות
טופס 2 -מינוי אחראי לביקורת על הביצוע
טופס 2 א -הצהרת אחראי לביקורת על הביצוע תחילת עבודות
טופס 3 א- הצהרת קבלן רשום
טופס 3 -מינוי קבלן רשום לביצוע הבנייה תחילת עבודות
טופס 4 א -הצהרת אחראי לביצוע שלד תחילת עבודות
טופס 4 -הודעה על מינוי האחראי לביצוע שלד הבניין, תחילת עבודות
טופס 5 א -הצהרת אחראי משנה לביקורת על הביצוע
טופס 5 -הודעה על מינוי אחראי משנה לביקורת על הביצוע תחילת עבודות
בקשה לטופס 4
טופס 6-אישור מודד מוסמך סימון מתווה בניין תחילת עבודות
טופס 7 - הצהרת אחראי לביקורת על הביצוע פינוי פסולת בניין
טופס 8 א -הצהרת אחראי לתיאום עם מכון הבקרה
טופס 8 -מינוי אחראי לתיאום עם מכון בקרה
טופס 1 - בקשה לתעודת גמר
דיווח אחראי לביקורת על הביצוע עריכת ביקורת באתר בנייה מהלך ביצוע 2
דיווח אחראי משנה על הביצוע עריכת ביקורת באתר בנייה מהלך ביצוע 3
הצהרת אחראי משנה לביקורת על הביצוע תעודת גמר 4
הצהרת מורשה נגישות תעודת גמר 7
הצהרת עורך בקשה ראשי תעודת גמר 6
הצהרת עורך משנה הנדסת מבנים תעודת גמר 5
הצהרת עורך משנה נוסף תעודת גמר 8
הצהרת קבלן רשום תעודת גמר 9

 

טפסים ונהלים