תיקון 101 ופטור מהיתר – ערבית

תושבים יקרים,

מליאת הכנסת אישרה את תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, השינויים המרכזיים בחוק הם:

◾הגדלת הסמכויות לוועדות המקומיות

◾הגברת השקיפות של עבודת מוסדות התכנון

◾פטור מהיתר ו/או תכנית

◾רישוי מקוון מכוני בקרה

מידע לגבי תיקון 101 ניתן למצוא באתר משרד הפנים בקישור הבא:

http://bonim.pnim.gov.il/About/Pages/AboutReform.aspx

 אודות הרפורמה בתכנון, רישוי ובנייה”

תיקון 101 – נוסח החוק: “עבודות ומבנים הפטורים מהיתר רפורמה

פטור מהיתר בניה

במסגרת החוק נקבעו תקנות לפטור מהיתר בניה, תקנות אלו יחולו החל מ – 1 אוגוסט 2014.

להלן מספר דגשים בנושא עבודות פטורות מהיתר:

1.אין הנחיות אלו דנות בנושאים הקנייניים של בעלי הקרקע ואין בהם לפטור מעמידה בהוראות תכניות בניין עיר החלות במקום, ובהוראות כל דין.

2.חלק מהעבודות הפטורות מותרות בגבולות מגרשים / חלקות. כל סכסוך בין שכנים ו/או טענות בדבר עבודות אלו יופנה לבית משפט ולא לועדה המקומית.

3.הקמת עבודות הנ”ל מותרות רק בחלקות/מגרשים שהמבנים הקיימים נבנו ע”פ היתר בניה כחוק.


חשוב לציין כי הבניה במסגרת הפטור כפופה ל:

◾חוק תכנון והבניה

◾תכניות בנין עיר החלות במקרקעין

◾הנחיות מרחביות שיינתנו ע”י הועדה המקומית

◾חובת הגשת דיווח ותצהירים לוועדה המקומית

תנאים כלליים לביצוע עבודות פטורות מהיתר:

מי שמתכוון לבצע עבודות הפטורות מהיתר נדרש לברר קודם בוועדה מה הן ההוראות החלות על עבודה זו.

 פטור מהיתר לא פוטר מהחובה לבצע את העבודות בהתאם לכל ההוראות שנקבעו בחוק, בתקנות, בתכניות החלות על השטח, ובהוראות שנקבעו במסמך זה. הפטור הוא רק מהצורך לבקש היתר לשם ביצוע העבודות הללו.

ניתן להיעזר גם באתר האינטרנט של הועדה בכתובת: “הועדה המקומית לתכנון ובניה”

לקובץ סרוק של תקנות התכנון והבניה בנושא עבודות פטורות מהיתר

ובאתר שער המידע לרישוי של משרד הפנים:

◾לדברי הסבר באתר שער המידע על תקנות התכנון והבניה על עבודות ומבנים הפטורים מהיתר בכתובת: http://bonim.pnim.gov.il/Pages/explainptor.aspx

◾​לדף באתר שער המידע של מנהל התכנון ובו טופס דיווח על עבודה פטורה מהיתר:  https://www.gov.il/he/service/report_building_exempt_from_permit
לידיעתכם, טופס מקוון זה מופנה באופן אוטומטית למשרדי הוועדה.

העבודות יבוצעו ע”י בעל הזכויות בקרקע (בעל השטח, חוכר, משכיר וכדומה) או מי שמונה לשם כך על ידי בעל הזכויות. עבודה פטורה מהיתר מחויבת בהסכמת בעלי העניין האחרים בשטח שבו מתבצעת העבודה (אם יש כאלה), לפי כל דין.
 
יש לוודא שהעבודות לא מסכנות את מי שמשתמש במבנה/מתקן שנבנה בפטור, ואת מי שנמצא בסביבה. ביצוע עבודה פטורה מהיתר אינו פוטר את מבצע העבודה מאחריות מלאה בפני החוק לגבי מעשיו.
 
במגרש, אתר, מתחם או בנין לשימור – אין פטור מהיתר.

מצ”ב קובץ ההנחיות של הוועדה בנושא פטור: הנחיות מרחביות לוועדה המקומית לתכנון ובניה גליל מרכזי
 
לוועדה תיבת מייל יעודית בנושא עבודות הפטורות מהיתר. למייל זה יש לשלוח את הדיווח של ביצוע עבודה בפטורה מהיתר ומיילים הקשורים בפטור מהיתר בלבד. כתובת תיבת המייל: