עורכים יקרים הועדה המקומית גליל מרכזי רואה חשיבות גדולה בשמירה על זכויות בעלי הקרקע ולכן צרפנו טבלת הקצאה בהסכמת בעלים לשימושכם