טפסים -ערבית

טפסי רישוי
בקשה למידע תכנוני – לחץ\י כאן
הצהרת מהנדס – לחץ\י כאן
התחייבות להריסה – לחץ\י כאן
ויתור מאבא לבן אחד – לחץ\י כאן
ויתור על שטח לדרך – לחץ\י כאן
טפסים 9-10 – לחץ\י כאן
נוהל תיקים ובקשות לעריכת שומות היטל השבחה יולי 19 – לחץ\י כאן
קבלן רשום – לחץ\י כאן
תצהיר פרסום – לחץ\י כאן
כתב שיפוי – תוכנית – לחץ\י כאן
בקשה להקלות – לחץ\י כאן
מסמכים שחובה להגיש בתבע – לחץ\י כאן
הודעה על תקנה 36 ב איחוד וחלוקה – לחץ\י כאן
הודעה על תקנה 36 ב היתר בנייה – לחץ\י כאן
הודעה על תקנה 36 ד2 – לחץ\י כאן
טופס בקשה להעברה בטאבו – לחץ\י כאן
תצהיר בעל מקרקעין פטור 19 ג 1 – לחץ\י כאן
תצהיר ידוע בעלים – לחץ\י כאן
תצהיר לדחיית היטל השבחה – לחץ\י כאן
תצהיר מבקש מטעם בעל המקרקעין פטור 19 ג 1 – לחץ\י כאן
מבקש מטעם בעל המקרקעין פטור 19 ג2 – לחץ\י כאן
תצהיר עורך בקשה – לחץ\י כאן
תצהיר עורך הבקשה על פתיחת בקשה זהה לרישוי – לחץ\י כאן
פטור מהיתר – לחץ\י כאן
הנחיות להגשת בקשות בנייה – לחץ\י כאן
הנחיות רישוי הכבאות וההצלה בתים פרטים – לחץ\י כאן
נוהל עבודה והגשה של תוכניות לאיחוד וחלוקה – לחץ\י כאן
הצהרת העורך בדבר העדר צורת והתייעצות עם רשות הכבאות – לחץ\י כאן
הצהרת עורך הבקשה אישור היתר – לחץ\י כאן
הצהרת עורך הבקשה גמר היתר – לחץ\י כאן
תצהיר מתכנן בריכה – לחץ\י כאן
תצהיר עורך בקשה על הקיים בבקשה לתוספת שינויים – לחץ\י כאן
צרופה לתיק מידע – לחץ\י כאן
טופס בקשה לפטור שימוש חורג לגני ילדים – לחץ\י כאן

טפסי פיקוח 
בקשה לטופס 4 – לחץ\י כאן
הנחיות ועדה לאישור תחילת עבודות – לחץ\י כאן
טופס 1- בקשה לאישור תחילת עבודות – לחץ\י כאן
טופס 2 – מינוי אחראי לביקורת על הביצוע – לחץ\י כאן
טופס 2 א – הצהרת אחראי לביקורת על הביצוע תחילת עבודות – לחץ\י כאן
טופס 3 א – הצהרת קבלן רשום – לחץ\י כאן
טופס 3 – מינוי קבלן רשום לביצוע הבנייה תחילת עבודות – לחץ\י כאן
טופס 4 א – הצהרת אחראי לביקורת על הביצוע תחילת עבודות – לחץ\י כאן
טופס 4 – הודעה על מינוי אחראי משנה לביקורת על הביצוע שלב הבניין תחילת עבודות – לחץ\י כאן
טופס 5 א – הצהרת אחראי משנה לביקורת על הביצוע – לחץ\י כאן
טופס 5 –  הודעה על מינוי אחראי משנה לביקורת על הביצוע תחילת עבודות 
– לחץ\י כאן
טופס 6 – אישור מודד מוסמך סימון מתווה בניין תחילת עבודות 
– לחץ\י כאן
טופס 7 – הצהרת אחראי לביקורת על הביצוע על פינוי פסולת בניין 
– לחץ\י כאן
טופס 8 א – מינוי אחראי לתיאום עם מכון בקרה 
– לחץ\י כאן
טופס 1 – בקשה לתעודת גמר
– לחץ\י כאן
דיווח אחראי לביקורת על הביצוע עריכת ביקורת באתר בנייה מהלך ביצוע 2 
– לחץ\י כאן
דיווח אחראי משנה לביקורת על הביצוע תעודת גמר 4 
– לחץ\י כאן
הצהרת מורשה נגישות תעודת גמר 7
– לחץ\י כאן
הצהרת עורך בקשה ראשי תעודת גמר 5
– לחץ\י כאן
הצהרת עורך משנה להנדסת מבנים תעודת גמר 8
– לחץ\י כאן
הצהרת עורך משנה נוסף תעודת גמר 8
– לחץ\י כאן
הצהרת עורך קבלן תעודת גמר 9 
– לחץ\י כאן